Zasady Wyboru Rady Powiatu

Zasady Wyboru Rady Powiatu

Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym biorąc udział w wyborach a także uczestnicząc w referendum. W pozostałych przypadkach czynią to za pośrednictwem organów samorządowych. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Zgodnie z Ordynacją, wybory do rad zarządza się nie później, niż na 30 dni przed upływem kadencji rad. Datę wyborów ustala się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji. Kadencja rad trwa 4 lata, zatem wybory odbywają się także co 4 lata. Wybory do Rad Powiatów odbywają się pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych a przeprowadzają je Powiatowe i Obwodowe komisje wyborcze. Radnych Powiatowych wybiera się bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów, zaznaczyć należy, że jak w każdych wyborach, na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. Istotą jest, że o wyborze radnego powiatu rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególne listy a podziału mandatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby głosów oddanych na te listy. Pod warunkiem, że na listę oddano co najmniej 5% głosów .

  1. Dla przeprowadzenia wyborów powiat dzieli się na mocy uchwały rady - na okręgi wyborcze, zazwyczaj okręgiem wyborczym jest jedna gmina, ale w przypadku małych gmin dopuszczalne jest łączenie ich w jeden okręg wyborczy zaznaczyć należy że odbywa się to w porozumieniu z radami zainteresowanych gmin.

Uchwałę rady powiatu w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, i w formie obwieszczenia Starosty obwieszcza się informacje o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej. Obwieszenie takie musi się ukazać najpóźniej na 50 dniu przed dniem wyborów.
Następnie Komitety Wyborcze zgłaszają swoje listy kandydatów, każda zgłoszona lista powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców a każdy komitet wyborczy może zgłosić do danego okręgu tylko jedną listę kandydatów. W następnym etapie powiatowa komisja wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów. Po przeprowadzonym głosowaniu w wyborach powiatowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują kandydaci w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów, następnie o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia nazwisk kandydatów na liście.

Przez weryfikację wyborów rozumie się sprawdzanie ważności wyborów i pochodzących z nich mandatów. Organ rozstrzygający może badać wszystkie stadia postępowania wyborczego oraz prawidłowość ustalenia ich wyników, zadanie to należy do władzy sądowniczej. O ważności wyborów rozstrzyga właściwy sąd okręgowy, najpierw orzeka się o protestach potem o wynikach wyborów