Zarząd powiatu - czym jest i jakie pełni funkcje?

Zarząd powiatu - czym jest i jakie pełni funkcje?

Jest organem wykonawczym powiatu, w jego skład wchodzi od 3 do 5 osób: starosta, wicestarosta oraz członkowie, a ich liczbę określa rada powiatu w statucie. Zarządowi powiatu przewodniczy starosta wybierany przez radę powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań zarząd podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd powiatu wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1. przygotowywanie projektów uchwał rady,

2. wykonywanie uchwał rady,

3. gospodarowanie mieniem powiatu,

4. wykonywanie budżetu powiatu,

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb. Rozstrzyganie spraw należących do kompetencji zarządu, wyrażanie opinii i stanowisk zarządu następuje w formie uchwał. Z posiedzeń zarządu sporządza się protokoły, które są udostępniane do publicznego wglądu o ile nie narusza to tajemnic i praw chronionych ustawowo.

 

Pracę zarządu organizuje starosta. Do zadań starosty w tym zakresie należy w szczególności:

1. przygotowywanie porządku obrad zarządu,

2. określanie czasu i miejsca posiedzeń zarządu,

3. przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,

4. zapewnienie obsługi posiedzeń zarządu.