Co załatwiamy w Starostwie

Co załatwiamy w Starostwie

Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy. Wybrana w powszechnych wyborach rada powiatu wybiera zarząd i starostę, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań. Starosta odpowiada również przed radą za porządek publiczny i bezpieczeństwo. Do zadań samorządu powiatowego należy między innymi:

Drogi, transport zbiorowy

- budowa, remonty, jakość nawierzchni, oświetlenie dróg powiatowych (a więc dróg między gminami), budowa chodników i ich utrzymanie przy drogach powiatowych,

- organizowanie sieci transportu publicznego między gminami.

Komunikacja

- rejestracja pojazdów,

- wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

- wydawanie upoważnień dla SKP, uprawnień dla diagnostów oraz nadzór nad SKP,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców oraz nadzór nad nimi,

- wydawanie legitymacji instruktora,

- wydawanie zezwoleń na organizacje imprez sportowych, zgromadzeń i innych, oraz związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny.

Budownictwo

- wydawanie decyzji dla inwestorów o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórka obiektów budowlanych, remonty obiektów,

- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych,

- rejestracja dzienników budowy lub rozbiórki,

- przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracja książek obiektów budowlanych,

- przyjmowanie zgłoszeń m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów małej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych.

Geodezja

- koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,

- ochrona gruntów rolnych, w tym zezwalanie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Edukacja, kultura

- budowa, utrzymanie, remonty szkół ponadgimnazjalnych, specjalistycznych, artystycznych, zawodowych. Powiat wypłaca pensje pracownikom tych placówek. Władze powiatu mają wpływ na wybór dyrektora szkoły,

- budowa i utrzymanie powiatowych bibliotek, ośrodków kultury,

- prowadzenie powiatowych baz sportowo-rekreacyjnych.

Rynek pracy

- Powiatowy Urząd Pracy,

- aktywne zwalczanie bezrobocia (między innymi organizowanie robót publicznych), wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych itd.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

- dbałość o bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu,

- ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,

- zwierzchnictwo nad powiatowymi komendami policji i straży pożarnej, powiatowym inspektoratem sanitarnym,

- współpraca z administracją rządową w zapobieganiu klęskom żywiołowym,

- opiniowanie powiatowych komendantów policji i straży pożarnej.

Pomoc społeczna

- budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,

- prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne,

- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich,

- współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Obsługa administracyjna, zezwolenia, nadzór

- wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa,

- wydawanie zezwoleń wodno-prawnych,

- nadzór budowlany, kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego,

- wydawanie zgody na inwestycje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na środowisko,

- wydawanie koncesji na wydobycie kopalin, jeśli powierzchnia wydobycia nie przekracza 2 ha,

- rejestracja pojazdów, wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy, szkolenia i egzaminowanie kierowców,

- wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach gminnych i powiatowych,

- wydawanie decyzji w sprawie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa, na przykład przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,

- nadzór ekologiczny i sanitarny.

Zdrowie

- finansowanie i nadzór nad funkcjonowaniem szpitali (jeśli są w powiecie).