Sesje Rady Powiatu 2014-2018

Podsumowanie kadencji

Marek Burda

2018-09-01

 

       

SZANOWNI PAŃSTWO!

Chciałbym w krótkiej formie przedstawić działania, które realizowałem w czasie kadencji 2014-2018 jako radny powiatu wielickiego. Po ukonstytuowaniu się rady objąłem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego. Jako radny działałem aktywnie przez 4 lata uczestnicząc w sesjach, komisjach, spotkaniach. Zabiegałem i realizowałem ważne dla lokalnej społeczności zadania. Na bieżąco informuję o swoich działaniach na swojej stronie internetowej oraz na facebooku.

 

Działalność w Radzie Powiatu obejmowała różne sfery działalności:

Najważniejsze działania:

Czytaj więcej

Sesja 38 stypednia sportowe

Marek Burda

2018-06-17

38 sesja – stypendia sportowe

XXXVIII sesja Rady Powiatu Wielickiego rozpoczęła się od wręczenia stypendiów sportowych. Stypendiami, które wręczył Marek Burda przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego wraz ze starostą wielickim uhonorowano dziesięć osób.

Stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży za osiągnięte wyniki sportowe otrzymali: Magdalena Budkiewicz (UKS Goniec Staniątki, szachy), Krystian Bzdyl (KS Górnik Wieliczka, boks), Karol Gałan (MKS Spartakus Niepołomice, badminton), Wojciech Golenia (MKS MOS Wieliczka, szachy), Jan Golenia (MKS MOS Wieliczka, szachy), Aleksandra Kucharz (Wielicko-Gdowska…

Czytaj więcej

Rada powiatu wielickiego w 2017 roku

Marek Burda

2018-02-04

Rada Powiatu w 2017 roku

 

Rozmowa z przewodniczącym Rady Powiatu Wielickiego Markiem Burdą

 

Czym zajmuje się Rada Powiatu?

Rada jest organem uchwałodawczym powiatu. W praktyce oznacza to stanowienie prawa miejscowego, wybór i odwołanie starosty i zarządu, uchwalanie budżetu oraz rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania, a także udzielanie bądź nie absolutorium zarządowi powiatu, stanowienie o kierunkach jego działania.

 

Jak pracuje Rada Powiatu?

Praca odbywa się w komisjach stałych Rady. W naszym przypadku jest…

Czytaj więcej

Budżet na 2018 rok

Marek Burda

2017-12-31

Budżet Powiatu Wielickiego na 2018 rok

Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet powiatu na 2018 rok. Na 23 radnych 19 głosowało za jego przyjęciem, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Dochody budżety zaplanowano w wysokości 80.921.192,47 złotych, wydatki na poziomie 108.162.152,00 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 28.780.959,53 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

Ponad 35.000.000 złotych…

Czytaj więcej

Stypendia dla najzdolniejszych

Marek Burda

2017-12-05

Stypendia dla najzdolniejszych

Podczas XXXV sesji Rady Powiatu Wielickiego wręczono stypendia przyznane z „Powiatowego Programu Stypendialnego dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat”. Dwudziestu uczniów otrzymało je za wyniki w nauce, pięciu zaś za osiągnięcia artystyczne  w roku szkolnym 2016/17.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Bochenek Joanna (LO im. J. Matejki w Wieliczce), Braś Anita (LO im. J. Matejki w Wieliczce), Cholewa Karolina (LO im. J. Matejki w Wieliczce), Czech Aleksandra (LO…

Czytaj więcej

35 sesja

Marek Burda

2017-12-05

35 sesja

Po raz trzydziesty piąty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Wielickiego. Radni wysłuchali raportu dotyczącego aktualizacji programu ochrony środowiska, zapoznali się koncepcją budowy Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego oraz przyjęli uchwały m.in. w sprawie dyżurów aptek.

Rada wprowadziła zmiany w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej, które pozwolą na rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce. Pierwszy etap jest już po przetargu (stan surowy zamknięty), a na wiosnę przyszłego roku można będzie ogłaszać przetarg na drugi…

Czytaj więcej

Sesja 34

Marek Burda

2017-11-27

Sesja XXXIV

Dwudziestą czwartą sesję Rady Powiatu Wielickiego zdominowały sprawy oświaty. Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2016/2017. Przyjęto także uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół.

Zgodnie z przyjętymi uchwałami dotychczasowe Zasadnicze Szkoły Zawodowe w Zespole Szkół w Gdowie oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego staną się Branżowymi Szkołami I stopnia. Podobne przekształcenia dotyczą Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby, w którym dotychczasowa Szkoła Przysposabiająca…

Czytaj więcej

Stawiamy na edukację

Admin

2017-07-28

Rozmowa z Markiem Burdą, przewodniczącym Rady Powiatu Wielickiego

31 sesja Rady Powiatu Wielickiego poświęcona była oświacie, jaki był jej cel?

Reforma oświaty wprowadzająca ośmioklasowe szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea stała się faktem. Wprawdzie nie dotyczy ona szkół średnich już w tym momencie, nie oznacza to jednak, że możemy ten temat zostawić. Za dwa lata pierwsi uczniowie po reformie rozpoczną naukę w naszych szkołach. Dlatego sesja oświatowa poświęcona była przygotowaniu powiatu wielickiego do reformy oświaty. Chcemy pokazać, że nie widzimy…

Czytaj więcej

Sesja 33 sprawozdanie finansowe i absolutorium

2017-07-04

Rada Powiatu Wielickiego przyjęła sprawozdanie finansowe Powiatu Wielickiego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wielickiego. W głosowaniu uczestniczyło 22 radnych. 18 z nich opowiedziało się za udzieleniem absolutorium, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Wcześniej radni wysłuchali informacji dotyczącej wykonania budżetu przedstawionej przez skarbnik powiatu Annę Iwanowską. – W 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 77.293.849,75 złotych, co stanowiło…

Czytaj więcej

Sesja Oświatowa

2017-06-16

XXXI sesję Rady Powiatu Wielickiego zdominowały kwestie oświatowe. Radni zapoznali się ze stanem oświaty w „powiatowych” szkołach i placówkach oraz z przygotowaniem ich reformy oświaty.

- Reforma oświaty stała się faktem. Wprawdzie nie dotknie ona szkół średnich w najbliższym czasie, niemniej nie można pozostać biernym w tym zakresie. Stąd już teraz sesja poświęcona „powiatowej” oświacie i zmianom, które ją czekają – wyjaśnia Marek Burda, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego.

„Zależy nam, aby powiat…

Czytaj więcej